Universoil

Universoil logo

Onze diensten

Beheer van bodem en grondwater

Bodemonderzoeken, risico-evaluaties, bodemsaneringsprojecten, milieukundige begeleiding, grondverzetsstudies, hemelwater- en grondwaterstudies, ontdek wat Universoil voor jou kan betekenen.

Bodemonderzoeken risico-evaluaties

Een bodemonderzoek kan vereist zijn bij de verkoop of aankoop van een goed, bij herbestemming van een terrein, op verzoek van een bevoegde overheid bijvoorbeeld in het kader van een vergunningsaanvraag of naar aanleiding van een periodieke verplichting. Op basis van een strategische analyse afgestemd op de specifieke context, zoekt Universoil de beste oplossing voor haar klanten, zowel qua kosten als qua tijd.
études de sols

Is er sprake van bodemverontreiniging?

Het vooronderzoek omvat onder meer een administratief onderzoek waarbij de voorgeschiedenis van de onderzoekslocatie een cruciaal gegeven is. Tevens wordt er rekening gehouden met de stedenbouwkundige en/of hydrogeologische context. Deze fase in combinatie met de uitvoering van veldwerkzaamheden (manuele en/of machinale boringen, grondwaterbemonstering, ….), maakt het mogelijk om verdachte locaties te identificeren en de omvang van de bodemverontreiniging te bepalen.

Wat zijn de risico's?

Universoil evalueert zowel de gezondheidsrisico’s voor de mens en het ecosysteem alsook de risico’s op verspreiding van de bodemverontreiniging. Het rapport houdt niet alleen rekening met de huidige situatie, maar ook met een mogelijk nieuw toekomstig project op de onderzoekslocatie. Universoil stelt duurzame oplossingen voor in lijn met de belangen en wettelijke verplichtingen van de opdrachtgever.

Is sanering noodzakelijk?

Op basis van een grondige administratieve en technische studie van de verontreinigde grond, wordt de noodzaak en urgentie van de bodemsanering bepaald. We streven ernaar om telkens tot de juiste conclusies te komen rekening houdend met jouw belangen en de voorgeschiedenis van het terrein, de ouderdom van de bodemverontreiniging, de risico’s van deze bodemverontreiniging en het gebruik van het terrein.

Bodemsaneringsproject
en-begeleidingen

Wanneer bodemsanering noodzakelijk is, doet Universoil aanbevelingen over de toe te passen saneringstechniek op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek. Universoil houdt rekening met de bestemming van het terrein en kiest het saneringsconcept dat de beste resultaten tegen de laagste kosten oplevert.

Binnen welke termijn moet de bodemsanering plaatsvinden?

In de mate van het mogelijke integreren we de bodemsanering in je activiteiten- of productieplanning, of houden we rekening met de organisatie van bijvoorbeeld een bouwwerf.

Sowieso is het noodzakelijk om groen licht te krijgen van de overheid voordat de bodemsanering van start kan gaan.

Hoe kan ik de bodemsanering in mijn project integreren?

Projecten kunnen niet wachten. Daarom stelt ons studiebureau altijd een saneringsconcept voor dat niet alleen aansluit bij je project, maar ook een minimale impact en hinder veroorzaakt. De voorgestelde saneringstechniek houdt rekening met de omvang van de bodemverontreiniging en met de aan- of afwezigheid van een gebouw of andere infrastructuur. Ze combineert waar mogelijk de saneringswerken met de bouwwerkzaamheden.

Wat is het kostenplaatje?

Er zijn verschillende saneringstechnieken mogelijk. De uiteindelijke keuze wordt bepaald door de verontreinigingsparameters, de omvang van de bodemverontreiniging, het bodemtype en de aanwezigheid van gebouwen en andere infrastructuur. Sommige saneringsvarianten zijn efficiënter dan andere en het is onze opdracht om verschillende saneringsconcepten t.o.v. elkaar te vergelijken en te evalueren. Universoil houdt rekening met de geldende bodemsaneringsnormen en beoordeelt de risico’s in functie van de vastgestelde concentraties, om zodoende niet te veel of te weinig te saneren. Tevens zoekt Universoil de beste afzetmogelijkheden voor verontreinigde grond en puin, ook hier weer met het oog op kostenefficiëntie.

Grondverzet
(technisch verslag, ‘rapport Walterre’, RQT)

Universoil staat haar klanten ook bij op projecten met grondverzet.

Tijdens de aanleg van ondergrondse parkeergarages, kelders, funderingen, zwembaden, regenwaterbekkens of andere projecten dient voorafgaand aan de afgraving van de grond de kwaliteit van de uit te graven gronden te worden geëvalueerd. In welk gewest de bestemming van de uitgegraven grond is gesitueerd, bepaalt het type onderzoek.

Universoil is erkend in de drie gewesten (Brussel, Wallonië en Vlaanderen) en voert de bodemonderzoeken uit die nodig zijn om de kwaliteit van de uitgegraven bodem te bepalen. Er worden stalen genomen en de fysische en chemische kwaliteit van de grond wordt bepaald.

Aan de hand van een Rapport de Qualité de Terre (Wallonië), een Technisch Verslag (Vlaanderen of  Brussel) wordt de methode van afvoer van de uitgegraven grond bepaald en geoptimaliseerd (hergebruik als “grond”, rechtstreeks hergebruik op een site waar aanvulling nodig is, afvoer naar een tijdelijk opslagplaats of grondreinigingscentrum, of uiteindelijk naar een stortplaats). De mogelijkheid tot hergebruik ter plaatse wordt ook beoordeeld, rekening houdend met de voorwaarden geldend binnen het betreffende gewest.

 
gestion-des-deblais

Deze rapporten worden vervolgens gevalideerd door de betrokken administratie, Walterre (Wallonië), Grondbank (Vlaanderen) of Leefmilieu Brussel (Brussel).

Zodra de grondtransportdocumenten zijn afgeleverd, kunnen de grondwerken uitgevoerd en indien nodig begeleid
worden
zodat gegarandeerd kan worden dat de werken uitgevoerd worden in overeenstemming met de vastgelegde afzetmogelijkheden. Indien nodig zal Universoil de grondwerker bijstaan door extra stalen te nemen tijdens de grondwerken om zodoende de afvoerkosten te beperken en te optimaliseren.

Een nauwkeurige en grondige evaluatie, voorafgaand aan het project, levert tijdswinst op en verlaagt het risico op onverwachte kosten tijdens de werkzaamheden.

Waterbeheer en milieu-impactstudies

Bij de realisatie van nieuwe projecten gaat steeds meer aandacht naar de nieuwe eisen inzake hemelwaterbeheer. Het opnieuw infiltreren van regenwater in de bodem draagt de voorkeur boven de afwatering via de riolering. Met behulp van een permeabiliteitstest meet Universoil het infiltratievermogen van uw terrein.

Wanneer de bodem verontreinigd is worden deze onderzoeken gekoppeld aan een beoordeling van de impact van infiltratie op de bodemverontreiniging.

In samenwerking met de architecten van het project bekom je vervolgens een ontwerp dat afgestemd is met het geplande project en de omgeving van de site.

Bij een grondwaterverlaging in het kader van bouw- en infrastructuurwerken dient bij melding of vergunningsaanvraag de impact van de bemaling op de bodemverontreiniging in de omgeving bepaald te worden.

Universoil helpt je hierbij met:

  • het opstellen van de milieu-impactstudies en het bepalen van eventuele flankerende maatregelen, in overleg met de bouwheer en de ontwerper van de grondwaterverlaging,
  • het opvolgen van de bodemverontreiniging en de milieukwaliteit van het bemalingswater,
  • de rapportage aan de overheid.

 

Door de klimaatverandering ontstaan meer droogteperiodes afgewisseld met intensere regenbuien. Er ontstaan daardoor overstromingen ondanks de lagere grondwaterstanden.

rabattement et gestion des eaux

Al jaren wordt in België geleidelijk de regelgeving bijgestuurd om hierop een antwoord te bieden. Infiltratie en buffering van hemelwater en bouwprojecten in overstromingsgevoelige gebieden moeten daardoor tegenwoordig al uitgebreid beschreven worden vanaf de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Universoil ontwikkelde daarom de benodigde expertise voor

  • het veldwerk, de dimensionering en de rapportage voor infiltratie- en buffersystemen,
  • de ondersteuning van de architect/projectontwikkelaar met de berekeningen en de nota voor het bouwen in overstromingsgevoelige gebieden.

 

Om de installatie van een open systeem geothermie te kunnen realiseren op een verontreinigd of potentieel verontreinigd perceel volgens de Ordonnantie Bodem, is het noodzakelijk om de impact van het BEO veld op de bodemverontreiniging na te gaan alvorens over te gaan tot volgende stappen. Wij stellen dergelijke impactstudies op teneinde advies te bekomen vanwege de bodemafdeling van Leefmilieu Brussel.